انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار

یادنگار

طراحی الگوی برلیان تعالی مراجع انسانی برای وزارت آموزش و پرورش ایران

خلاصه

هدف این پژوهش طراحی الگویی مناسب جهت تعالی مراجع انسانی در وزارت آموزش و پرورش با رویکرد رفتاری- اخلاقی هست.
این پژوهش برطبق هدف یک پژوهش اساسی خواهد بود علاوه بر این طبق طرح پژوهش و از حیث نحوه گردآوری داده ها، پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی)، پیمایشی و اکتشافی هست. جهت معتبرسازی الگوی ایده ای، طبق تکنیک دلفی به چند نوبت به نظرخواهی اساتید، اندیشمندان، صاحبنظران و کارشناسان قرار داده گردید. نظرسنجی بعمل آمده در چهار فاز انجام گرفت و نهایتاً الگو برلیان تعالی مراجع انسانی در پنج فرآیند اصلی، 22 مولفه و 10 معیار جامع طراحی گردید و بعنوان الگوی ایده ای جهت عارضه شناسی رفتاری-اخلاقی مراجع انسانی و پاداش تعالی مراجع انسانی در وزارت آموزش و پرورش عرضه گردید.

کلیدواژگان: الگو، برلیان، تعالی مراجع انسانی، وزارت آموزش و پرورش، رفتاری، اخلاقی

نویسندگان:
محسن امامی فر ، ناصر میر سپاسی، سید جمال الدین طبیبی

مجله پژوهش های اخلاقی – سال هشتم، شماره 2، زمستان 1396.

   

به این مطلب امتیاز دهید:

آخرین اخبار
لینک کوتاه:
اشتراک گذاری در:
برچسب ها: