شرایط عضویت در انجمن

1- تابعيت ايران

2- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

3- قبول و تعهد اجراي مقررات اساسنامه، تصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.

4- شاغل در حرفه يا صنعت تولید نوشت افزار و ارائه مدارك معتبر مبني بر كارفرما بودن مطابق قانون كار. (پروانه بهره برداری – جواز تاسیس و …)

5- درخواست عضویت

6- کپی کارت ملی و شناسنامه

7- 3 قطعه عکس 4*3

8- آخرین تغییرات روزنامه رسمی

9- پرداخت وروديه و حق عضويت به طور مرتب (مبلغ 100.000.000 ریال به عنوان ورودیه و مبلغ 30.000.000 ریال به عنوان حق عضویت سالیانه به شماره حساب 0110802785003 بانک ملی شعبه آفریقا کد 0966 بنام انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار کشور)