انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار

یادنگار

با سلام و احترام.
کمیته های تخصصی انجمن به موارد زیر تقسیم بندی می‌شوند. در حال حاضر این بخش از سایت برای پاسخ دهی و بارگذاری آماده نشده است. برای ارتباط از بخش تماس با ما می‌توانید استفاده نمایید.
با تشکر

حقوقی - قضایی

حقوقی - قضایی

برای اطلاع از عملکرد و پیگیری امور مربوط به کمیته های تخصصی می‌توانید از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.

ارزیابی و عضویت

ارزیابی و عضویت

برای اطلاع از عملکرد و پیگیری امور مربوط به کمیته های تخصصی می‌توانید از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.

حل اختلاف

حل اختلاف

برای اطلاع از عملکرد و پیگیری امور مربوط به کمیته های تخصصی می‌توانید از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.

آموزش

آموزش

برای اطلاع از عملکرد و پیگیری امور مربوط به کمیته های تخصصی می‌توانید از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.

تبلیغات

تبلیغات

برای اطلاع از عملکرد و پیگیری امور مربوط به کمیته های تخصصی می‌توانید از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.

رفاهی

رفاهی

برای اطلاع از عملکرد و پیگیری امور مربوط به کمیته های تخصصی می‌توانید از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.

توسعه بازار و صادرات

توسعه بازار و صادرات

برای اطلاع از عملکرد و پیگیری امور مربوط به کمیته های تخصصی می‌توانید از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.

تولید، بهره‌وری و کیفیت

تولید، بهره‌وری و کیفیت

برای اطلاع از عملکرد و پیگیری امور مربوط به کمیته های تخصصی می‌توانید از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.

فنی

فنی

برای اطلاع از عملکرد و پیگیری امور مربوط به کمیته های تخصصی می‌توانید از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.