انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار

یادنگار

محمودرضا صنعتکار

محمودرضا صنعتکار

رئیس هیئت مدیره

امین تویسرکانی

امین تویسرکانی

نایب رئیس هیئت مدیره

نادر طریقت

نادر طریقت

عضو هیئت مدیره

محمد نجاریه

محمد نجاریه

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

محمد هاشم الهی

محمد هاشم الهی

عضو هیئت مدیره و دبیر

نعیم رحمانی

نعیم رحمانی

بازرس