نامه انجمن به ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز

نامه انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار کشور به ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز

اطلاعات و بیانات نامه در تصویر ذیل مشروح است.

متن نامه انجمن به ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز

متن نامه انجمن به ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز