آقای محمودرضا صنعتکار

رئیس هیئت مدیره

آقای حسین برخدا

نایب رئیس و دبیر انجمن

آقای نادر طریقت

عضو هیئت مدیره

آقای محمد نجاریه

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

آقای محمد حسین متولی

عضو هیئت مدیره

آقای نعیم رحمانی

بازرس انجمن
preloader