آقای محمودرضا صنعتکار

رئیس هیئت مدیره و دبیر انجمن

آقای نادر طریقت

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای محمد نجاریه

خزانه دار

آقای امیر عباسخان توسرکانی

عضو هیئت مدیره

آقای حسین برخدا

عضو هیئت مدیره
preloader