آقای محمودرضا صنعتکار

رئیس هیئت مدیره و دبیر انجمن

آقای نادر طریقت

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای محمد نجاریه

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

آقای امیر عباسخان توسرکانی

عضو هیئت مدیره

آقای حسین برخدا

عضو هیئت مدیره

آقای محمد هاشم الهی

بازرس انجمن
preloader